مراکز فروش


لیست نمایندگیهای فروش :

مرکز شماره 4

این مرکز جهت تولید نشاء در استان قزوین نماینده فعال می پذیرد

09021213400

sepehreaftab@gmail.com

مرکز شماره 3

بوشهر - بلوار اصلی - آقای نورالدین عاشوری.

0916 222 2222

مرکز شماره 2

برازجان - مرکز شهر - دفتر فروش نشاء منطقه اصفهان - آقای محراب کهنسال .

09173745186

مرکز شماره 1

شهرضا، فروشگاه گل و گیاه فرزام آدرس: شهرضا بلوار مدرس ، بعد از چهار راه گاز

09132217455


مرکز شماره 6

این مرکز جهت فروش نشاء در منطقه کازرون نماینده فعال می پذیرد.

09021213400

sepehreaftab.ir

مرکز شماره 5

این مرکز جهت تولید نشاء در منطقه بهبهان نماینده فعال می پذیرد.

09021213400

sepehreaftab.ir